Общи условия

ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия регулират отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на ЗЕТ, между „ПВН - 97” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204431701, ДДС номер: BG204431701, със седалище и адрес на управление гр. В.Търново, жк Зона Б, ул. Драган Цончев 18, бл. 21, вх. А, ап. 2, тел. +359 88 7579373, e-mail: pvn@formsbg.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК от една страна и  от друга страна – Получателя /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: formsbg.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.
2. Настоящите Общи условия имат обвързваща сила за ДОСТАВЧИКА и Потребителите, като запознаването с тях и приемането им от Потребителите на сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
3. Приемането на настоящите Общи Условия се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Прочел съм и съм съгласен с Общите условия" при извършване на поръчка, с което Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава безусловно да ги спазва. 
4. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време от Доставчика, като измененията и допълненията ще бъдат публикувани на сайта,  без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи Условия.


ЛИЧНИ   ДАННИ

5. Доставчикът „ПВН – 97 ” ЕООД е дружество предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. 
6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба и доставката на поръчаните стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. На страницата formsbg.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното, повече информация за това, какви данни събираме освен въведените от потребителя при поръчка, регистрация или запитване, може да откриете на следната страница: ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ. Доставчикът гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
7. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Достaвчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
8. Потребителят има право да заяви желанието си за изтриване на своя потребителски профил, ведно с прилежащите към него данни, от системата на Доставчика. За целта е нужно да го пожелае чрез съобщение адресирано към: pvn@formsbg.com.
9. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от съответната връзка, разположена в края на всяка новина.
10. (1) Във всеки един момент доставчикът има право да изисква от потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай че по някакава причина Потребителят е изгубил своето име и/или парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна ТУК.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

11. Електронният магазин formsbg.com предлага набор от форми и калъпи за производство на бетонови изделия12. (1) За всяка стока, предлагана на сайта, са посочени цената и основните характеристики. Цените обявени в  интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин formsbg.com. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.
(2) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоката, се определят от Доставчика и се представят като информация на Потребителите в сайта при избиране на стоките за покупко-продажба.
13. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката. 
14. Доставчикът има право по всяко време да променя информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 
15. Доставчикът не отговаря за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.


ПОРЪЧКИ

16. (1) Потребителят има право да извършва поръчки на всички стоки, публикувани на сайта. Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивни дни и в дни на официални празници. 
(2) Поръчки могат да се правят след предварителна регистрация чрез съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време на сайта, както и без регистрация от „гости“ на сайта.
17. Потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоки от електронния магазин formsbg.com по следната процедура:
1. Избира желаната стока от категориите продукти на сайта. 
* Независимо от това дали Потребителят е „гост“ или е регистриран в сайта, списъкът на стоките от последната непотвърдена поръчка се запазва в кошницата на Потребителя след затваряне на сайта.
2.Предоставя данни за извършване на доставката - имена, телефон за връзка, адрес на доставка, e-mail.
3. Избира способ за плащане на цената.
4. Потвърждава поръчката.
18. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика относно конкретната поръчка, регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "ПОТВЪРДИ", Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната количка. Това действие има правно обвързваща сила. 
19. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 2 /два/ часа от изпращането й. При неполучаване на потвърдителен имейл в рамките на посочения срок, може да се свържете с Доставчика на тел. 088 7579373 или на електронен адрес: pvn@formsbg.com
20. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчикът има правото чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Ако е необходимо, служител на Доставчика ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.


НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

20.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
20.1. Плащане при доставка чрез наложен платеж.
20.2. Плащане по банков път.
21. В случай че Потребителят избере плащане „чрез наложен платеж”, той се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.
22. В случай че Потребителят избере плащане „по банков път”, той се задължава да заплати стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, в банковата сметка на Доставчика, посочена на сайта. При заплащане по банков път Потребителят следва да посочи в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 (пет) работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана. 


ДОСТАВКА

24. Всички поръчки, направени в работни дни се изпълняват в рамките на 2 (два) работни дни, считано от деня следващ деня на поръчката. Поръчки направени в почивни дни или по време на официални празници се изпълняват в рамките на  2 (два) работни дни, считано от деня следващ първия работен ден след деня на поръчката. В случай че поръчката е направена при избрано от Потребителя плащане „по банков път“, същата се изпълнява в срок от 2 (два) работни дни, считано от деня, в който е заверена сметката на Доставчика с пълния размер на дължимата сума. 
25. Доставката се извършва по един от следните начини, избрани от Потребителя:
1. Доставка до адрес – при коректно посочени в съответните полета адрес, пощенски код и допълнителни инструкции, при наличие на такива;
2. До офис на куриерска фирма "Еконт" при коректно посочен в съответното поле офис на куриерската фирма, от който ще бъде взета доставката.
26. Доставчикът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.
27. Ако Потребителят не присъства на посочения адрес за доставка, Доставчикът извършва доставката в друг удобен за последния ден и час.
28. /1/ При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или от трето лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – несъответствие с поръчаната стока, повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за липси/щети в присъствието на куриера/транспортната фирма, както и незабавно да уведоми Доставчика на тел. 088 7579373. При връщане на стоката в този случай, разходите за доставката и връщането са за сметка на Доставчика.
/2/ При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за липси/щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Доставчикът не бъде незабавно уведомен на тел. 088 7579373, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
29. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика  на тел. 088 7579373 за отстраняване на несъответствието.
30. Собствеността върху стоката преминава от Доставчика към Потребителя считано от момента на заплащането на пълния размер на цената й.


ПРАВО НА ОТКАЗ

31. За предлаганите стоки в електронния магазин formsbg.com, представляващи запечатени стоки, които се разпечатват след доставката им и не могат да бъдат  върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето, Потребителите не притежават право на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
32. За предлаганите стоки в електронния магазин formsbg.com изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания Потребителите не притежават право на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
33. В случай на предлагани в сайта стоки, непопадащи в обхвата на изключенията по чл. 57 от Закона за защита на потребителите, Потребителят  има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от същите в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката, като уведоми Доставчика за решението си чрез недвусмислено заявление, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесетдневния срок за отказ. В този случай разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Рискът е за сметка на Потребителя до получаване на стоката от Доставчика.


АВТОРСКИ ПРАВА

34. Всички материали, съдържащи се в сайта formsbg.com са собственост на „ПВН - 97” ЕООД и са обект на авторски права и/или сродните им права и/или права върху обекти на интелектуална собственост. Потребителите имат право да използват същите единствено за лична употреба с нетърговска цел. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му  права, Закона за марките и географските означения и всички останали приложими нормативни актове, като всяка непозволена употреба представлява нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.